Příručka

Co je promlčený dluh a obecná doba promlčení pohledávky

Co je promlčený dluh

Promlčený dluh je dluh, který dlužník již nemá povinnost splácet a tento dluh nelze účinně vymáhat ani u soudu. K promlčení dluhu dochází po uplynutí promlčecí lhůty, po kterou věřitel, tedy ten, komu jsou peníze dluženy, neřeší právní cestou, že dlužník řádně nesplácí. Promlčení dluhu tedy rozhodně není běžnou záležitostí, protože banky i nebankovní společnosti při řádném nesplácení budou tyto dluhy řešit.

Promlčení dluhu je typicky otázkou menších bagatelních dluhů, u kterých se ani věřiteli nevyplatí tyto dluhy pohledávat a řešit je. Díky promlčení pak dlužník ví, že ho tento dluh nemůže za 20 let dohnat i s úroky, a pokud by se o něj věřitel přeci jen přihlásil, tak u soudu jednoduše neuspěje.

Promlčení dluhu řeší Zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v § 609 až 653, které stanovuje, co lze, a co nelze promlčet. Typicky se promlčují majetková práva, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimka je tak například ve výživném, kdy se samotné výživné nepromlčuje, ale mohou se promlčet jednotlivé platby po promlčecí lhůtě.

Promlčení dluhu po 3 letech je standardní promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta 3 roky je standardní délka dle zákona, 10 let poté spadá na majetkové právo. Zákon dále může stanovit různé výjimky.

Na promlčecí lhůtě se mohou domluvit také obě stany, a toto časové období prodloužit až na 15 let, nebo zkrátit na minimálně 1 rok. Je také potřeba počítat s tím, že pokud je tato lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, tak se k ujednání nepřihlíží, a platí tedy lhůta daná zákonem.

Platí ovšem, že u většiny pohledávek můžeme počítat s 3letou promlčecí lhůtou. Pokud po této době věřitel dluh nevymáhá, nemáme už povinnost platit. Platí ale i to, že pokud i po promlčení platíme, nemáme nárok na vrácení těchto splátek.

Co je námitka promlčení u soudu

Promlčené dluhy lze řešit teoreticky i soudní cestou a věřitel se stále může splacení domáhat, ale pokud by dlužník vznesl námitku k promlčenému dluhu, musí soud vyhovět a řízení zastavit. Dlužník ovšem musí tuto námitku vznést. Pokud jí nevznese, může soud rozhodnout ve prospěch věřitele a dluh se stále může vymáhat.

Také platí, že pokud dlužník sám dluh splatí i po promlčení, nemůže soudně vymáhat vrácení těchto poplatků. Tyto případy se typicky mohou týkat právě starých dluhů, které věřitel vymáhá i po promlčecí lhůtě dané zákonem, tedy po dobu, kdy věřitel nevymáhal pohledávku soudně. Dlužník pak raději zaplatí, než by se soudil, ovšem tento soud by vyhrál, protože by měl nárok vznést námitku promlčeného dluhu.

K soudu by v praxi nedošlo, protože věřitel by neměl šanci, ale právě vymáhání mimosoudní cestou je obvyklá cesta, kterou se věřitelé vydávají, kdy pokud dluh opravdu vymohou, nemůže už dlužník tyto poplatky chtít zpět.

Pozor, i starší dluhy například za nezaplacení pokuty v MHD, mohou být platné. Pokud byl dluh vymáhán soudně v řádné době, ale dlužník si například nevyzvedl poštu nebo změnit adresu trvalého bydliště, tak tento dluh stále platí a je třeba ho splatit. Jestli byly dodrženy lhůty, si můžete prostudovat u spisu soudu nebo exekutora, podle kterých se dozvíte, jestli máte právo na námitku promlčení, nebo jestli je dluh opravdu vymahatelný a je tedy nutné ho splatit i se všemi pokutami a náklady na řízení.

Promlčení exekuce

Exekuce samotná nemá promlčecí lhůtu. Pokud soud vydal rozhodnutí k exekuci, není zde promlčecí lhůta, a to ani po 10 letech. Na exekuci se vztahuje promlčecí lhůta jen v případě, že věřitel má pravomocný rozsudek a právo dluh exekučně vymáhat, ale toto rozhodnutí 10 let nedal na exekuci. Reálně se ovšem toto nikdy nestane, protože pokud by věřitel již dluh soudně vymáhal a soud vyhrál, tak bude svůj majetek pohledávat exekučně.

Stručně řečeno, muselo by jít o zcela ojedinělé a speciální případy, ale pokud již exekuce běží, nelze se jí vyhnout například zbavením se veškerého majetku a počkáním 10 let. Tato exekuce by znovu začala platit a dokonce by se i v případě úmrtí přesunula na případné dědice (pokud by tito dědictví celé neodmítli).

Otázky a odpovědi (FAQ)

Jak obecně přistupovat k promlčenému dluhu?

Obecně platí, že pokud 3 roky věřitel právně dluh neřeší, je možné tento dluh dále neřešit, protože je promlčený a není tedy nutné dále platit. Podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku existují výjimky, které stanovují délku promlčecí lhůty nebo nepromlčitelné pohledávky, takže je vždy podstatné se se zákonem seznámit.

Jak dojde k promlčení dluhu?

Pokud věřitel do 3 let (případně do domluvené doby promlčení či jiné zákonem stanovené doby) od pohledávky neřeší splacení dluhu právní cestou, je dluh promlčený. Pokud věřitel v této promlčecí lhůtě soudně vymáhání dluhu řeší, dluh se nepromlčuje a musí se splatit.

Je možné řešit soudně promlčený dluh?

Ano, ale dlužník může vznést námitku, že byl dluh promlčený, a soud tuto námitku musí uznat a řízení zastavit. Pokud dlužník námitku nepodá, soud může vyhovět věřiteli, takže dlužník musí dluh splatit, přestože již byl promlčený. Platí také, že pokud dlužník dobrovolně uhradí dluhy i po promlčecí lhůtě, nemůže pak soudně vymáhat tyto splátky zpět.

Jak probíhá promlčení exekuce?

Promlčet exekuci lze pouze v případě, že věřitel má pravomocný rozsudek a právo dluh exekučně vymáhat, ale toto rozhodnutí 10 let nedal na exekuci. Pokud již exekuce běží, neplatí žádná promlčecí lhůta a dluh je potřeba uhradit. Nelze tedy například být 10 let v platební neschopnosti, exekuci nesplácet, a čekat na promlčení.

Jaká je promlčecí lhůta pohledávky?

Pro většinu majetkových vypořádání jde o 3 roky nebo 10 let. Obě strany se mohou dohodnout i na jiné době mezi 1 a 15 roky, ovšem pokud by byla slabší strana kvůli této dohodě v nevýhodě, tak tato dohoda neplatí a doba promlčecí lhůta pak platí dle zákona.

Podobné články

Back to top button